TOP CARE SUPER LINIA
3 MIESIĘCZNY PROGRAM
SKUTECZNEJ REDUKCJI NADWAGI
Rozpoczęcie - styczeń 2019

 

 


KARNET GRATIS
- zapytaj w recepcji
i przyprowadź przyjaciół 

 

 

 

 

Znajdujesz się aktualnie w: REGULAMIN
Dziś jest Niedziela, 17 Stycznia 2021, godz.  
 

REGULAMIN

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Uczestnikiem klubu BODYFIT® może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, od 16 roku życia, za pisemną zgodą prawnego opiekuna. Opiekun prawny składając podpis na formularzu uczestnictwa bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią będącą członkiem klubu.
 2. Karta Uczestnika jest imienna i dotyczy wyłącznie osoby widniejącej w Formularzu Uczestnictwa.
 3. Przy rejestracji nowego nowego uczestnika klubu wymagane jest okazanie dowodu tożsamości i podanie danych osobowych.
 4. Karta OPEN i SIŁOWNIA nie może być udostępniana osobom trzecim bez wiedzy i zgody klubu. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem Karty nie jest osoba, która nabyła Kartę, klub ma prawo do zatrzymania karty i odmowy usług zawartych w Karcie.
 5. W przypadku zgubienia karty lub karnetu należy niezwłocznie powiadomić pracownika Klubu w celu wydania duplikatu. Wyrobienie karty kosztuje 5 zł.
 6. Uczestnik korzysta z zajęć sportowo rekreacyjnych i usług klubowych przypisanych do Karty/Karnetu.
 7. Wszelkie zmiany w płatnościach za usługi wymagają podpisania nowego Formularza Płatniczego.
 8. Klub ma prawo odmówić wstępu do klubu każdej osobie bez podania przyczyny, jeśli uzna, że jej zachowanie narusza regulamin lub przeszkadza innym klientom.

PŁATNOŚCI:

 1. Za usługi w Klubie Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłat z góry wg cennika klubowego oraz wg stawki wskazanej na Formularzu Uczestnictwa.
 2. W przypadku uczestnictwa długoterminowego:
  - w dniu podpisania Formularza płatna jest pierwsza rata miesięczna.
  - następne raty płatne są co miesiąc w 30-o dniowych odstępach czasowych z góry.
  - brak bieżącej opłaty uniemożliwia korzystanie z usług klubu, jednocześnie Klient zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania zaległych opłat.
 3. Klient może płacić gotówką, kartą płatniczą w klubie, lub przelewem. W przypadku opłaty przelewem prosimy o wysłanie potwierdzenia operacji na adres mailowy klubu, do którego Państwo uczęszczacie, w przecinym razie wpłata zostanie zaksięgowana z opóźnieniem.

ZAWIESZENIE UCZESTNICTWA:

 1. Uczestnik Klubu ma prawo do zawieszeń: Umowy Studenckie - do 2 tygodni raz na 4 miesiące, do 3 miesięcy w okresie wakacyjnym. Pozostałe umowy długoterminowe - do 2 tygodni raz na 4 miesiące. Karnetów miesięcznych nie obejmuje możliwość zawieszania, ze względu na krótki okres trwania umowy. Seniorzy (osoby powyżej 65 roku życia) mogą zawieszać karnety miesięczne jednokrotnie na okres maksymalnie jednego tygodnia.
 2. Klient może zawiesić umowę na cały czas trwania ważnego zwolnienia lekarskiego.
 3. Zawieszenie uczestnictwa należy zgłosić osobiście w klubie lub przez telefon najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia. Należy podać okres, na jaki uczestnictwo ma być zawieszone.
 4. W okresie zawieszenia uczestnictwa termin płatności przesuwa się o zawieszoną ilość dni.

REZYGNACJA Z USŁUG:

 1. Uczestnik klubu ma prawo do pisemnej rezygnacji z usług Klubu z przyczyn zdrowotnych uniemożliwiających powrót do ćwiczeń, potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim.
 2. Nie ma możliwości zwrotu wpłaty za udział w rozpoczętym już programie SUPER LINIA.
 3. Wszystkie umowy obejmuje miesięczny okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy złożyć osobiście w dwóch egzemplażach w recepcji klubu. Można tego dokonać najpóźniej w dniu rozliczeniowym, inaczej naliczona zostanie opłata za kolejny miesiąc.
 4. Istnieje możliwość przepisania umowy długoterminowej na inną osobę. Opłata manipulacyjna wynosi 20zł.

ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ KLUB (KLUB MOŻE WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ):

 1. W sytuacji naruszenia warunków Regulaminu Klubu.
 2. Zalegania za co najmniej 2 okresy płatności (warunki Formularza Uczestnika).
 3. Niewłaściwego zachowania w Klubie, agresji, wandalizmu, zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
 4. Bez podania przyczyny.

UCZESTNICTWO

 1. Klienci korzystają z wszelkich usług na własną odpowiedzialność i wykupując usługę deklarują, iż nie ma przeciwwskazań lekarskich do korzystania z usług.
 2. Klienci zobowiązani są do zachowania zgodnego z REGULAMINEM.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu Klientowi bez podania przyczyny.
 4. Nowi Klienci zobowiązani są do zapoznania się z REGULAMINEM dostępnym na stonie www.
 5. Wykupioną Kartę, Karnet należy okazać każdorazowo po przybyciu do Klubu.
 6. W momencie zakupu Karty, Karnetu, Uczestnik akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu.
 7. Z Kart i Karnetów mogą kozystać tylko osoby, których dane widnieją na Karcie/Karnecie, za wyjątkiem karnetów wejściowych - z konkretnie określona ilością wejść w miesiącu.

KORZYSTANIE Z USŁUG

 1. Przed przystąpieniem do treningów i zabiegów odnowy biologicznej, Uczestnik powinien zasięgnąć porady lekarskiej.
 2. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z usług klubu za zgodą lekarza. Za skutki zdrowotne przebywania tych osób w strefie SPA klub nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Klienci korzystają z wszelkich usług na własną odpowiedzialność. Klub nie przyjmuje odpowiedzialności prawnej za wypadki, chyba że zostały one spowodowane niedopatrzeniem ze strony personelu Klubu.
 4. Klub nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
 5. Klub może odmówić wstępu Klientowi, którego stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z usług klubu. Klienci mają obowiązek poinformować pracownika Klubu / instruktora o bieżących problemach zdrowotnych.
 6. Podczas korzystania z usług Kubu obowiązuje odzież sportowa oraz obuwie zmienne.
 7. Dla celów higienicznych i estetycznych Uczestnicy używają ręcznika podczas ćwiczeń w pomieszczeniach treningowych.
 8. W celu zapewnienia optymalnej ilości ćwiczących i dostępu do przyborów, korzystanie z sal ćwiczeń należy uzgodnić Recepcją Klubu.
 9. Klub Bodyfit zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć grupowych, zmian instruktorów prowadzących zajęcia i zmian w cennikach. Informacje o zmianach zostaną podane na klubowym Facebooku lub na stronie internetowej www.bodyfit.pl
 10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania porządku, właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym korzystania z usług klubu.
 11. Na terenie Siłowni zabronione jest rzucanie sztangami, talerzami, hantlami i innym sprzętem. Po skończonym ćwiczeniu sprzęt należy odłożyć na miejsce.
 12. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego jego użytkowania. Za zniszczenie sprzętu lub sali wynikające z niewłaściwego kożystania odpowiedzialność spoczywa na klubowiczu. Poniesie on konsekwencje finansowe wynikające z napraw lub wymiany sprzętu.
 13. Klub zastrzega sobie prawo do chwilowego zamknięcia klubu bądź jego części (Sali, salonów odnowy biologicznej), w związku ze sprzątaniem, konserwacją, naprawami sprzętu i urządzeń.
 14. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i farmaceutyków, wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz innych środków odurzających.

RZECZY OSOBISTE, CENNE PRZEDMIOTY

 1. Wszystkie rzeczy osobiste należy przechowywać w szafkach.
 2. Cenne rzeczy osobiste, dokumenty powinny zostać zdeponowane w Recepcji Klubu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo nie przyjęcia w depozyt oferowanego przedmiotu.
 4. Klub nie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo rzeczy członków i ich gości nie zdeponowanych w Recepcji, a przedmioty nie zabezpieczone są pozostawione na ryzyko właściciela. Klub nie odpowiada za ich zagubienie lub zniszczenie.

UWAGI OGÓLNE

 1. Bez zgody kierownictwa Bodyfit® zabronione jest wywieszanie plakatów, rozdawanie, bądź pozostawianie ulotek na terenie Klubu.
 2. W przypadku pierwszego zakupu Karty lub Karnetu miesięcznego pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 5 zł za wydanie plastikowej karty.
 3. Za wydanie duplikatu karty pobierana jest opłata w wysokości 5 zł
 4. Uczestnicy, którzy nieumyślnie lub umyślnie spowodują zniszczenie sprzętu lub elementów wyposażenia Klubu (lustra, elewacje ścienne, dekory, podłogi, wyposażenie łazienek, itp.) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody; muszą pokryć koszty jego naprawy w części lub całości.
 5. Za zgubienie lub zniszczenie: karty klubowej, kluczyka do szafki, ręcznika lub szlafroka pobrana zostanie opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem:
  - zgubienie klubowego ręcznika: 40 zł
  - zgubienie kłódki do szafki: 10 zł
  - zgubienie kluczyka od szafki: 35 zł
 6. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel można odebrać w Recepcji klubu do 7 dni.
 7. Uczestnik Klubu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, statystycznych i do użytku wewnętrznego przez Bodyfit®.
 8. Wszelkie zawiadomienia będą wysyłane elektronicznie na adres Uczestnika podany w Formularzu zgłoszenia. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji z Bodyfit® w formie e-mail, sms, mms. i innych nośników informacji.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do zgłaszania w Recepcji zmian danych kontaktowych.

DEFINICJE:
Klub - Klub Bodyfit Fitness, Centrum Śródmieście pl. Maksa Borna 1a 50-204 Wrocław oraz Klub Bodyfit Wellness Centrum Krzyki ul. Pretficza 37 50-926 Wrocław

Klubowicz - osoba posiadająca Kartę, Karnet lub wykupująca jednorazową usługę jest Klubowiczem przez cały okres trwania umowy wynikającej z zakupu wymienionych świadczeń.

 

 

 
 
 
Zapisz się na zajęcia
Zapisz się do programu
 
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.
Projektowanie stron: ARTECH Agencja InteraktywnaARTEH CMS